Logo JPBC
Biurowiec JPBC - film
Ochrona danych osobowych


INFORMACJA OGÓLNA CO DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Zarząd Spółki pod firmą: JPBC Sp. z o.o., (NIP 712-306-03-22), adres biuro administracyjne JPBC Sp. z o.o.: Szerokie 119, 20-050 Lublin, która ma status administratora danych, w związku z prowadzonymi przez siebie działaniami, przeprowadziła wewnętrzną ocenę ryzyka z zakresu przetwarzania danych osobowych, między innymi swoich klientów oraz przygotowania do wdrożenia z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”.

 

W celu uzyskania przez klientów informacji, co do zakresu przetwarzanych przez Spółkę, danych osobowych, oznaczania administratora danych,  jak i praw osób których  dane są  przetwarzane  należy zapoznać się z klauzulą informacyjną, którą zamieszczamy na naszej stronie.

 

Zwracamy uwagę, że:

  1. zgodnie z regulacją art. 6 RODO  przetwarzania danych w celu zawarcia umowy, jak i jej wykonywania, nie wymaga zgody Pana/Pani, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  2. także przetwarzanie danych w celach realizacji obowiązków ustawowych jak np. podatkowych, nie wymaga zgody Pana/Pani na przetwarzanie danych, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit c) RODO,    
  3. także przetwarzanie danych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (żądania zapłaty), nie wymaga zgody Pana/Pani na przetwarzanie danych, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit f)   RODO.                 

           

O ile wolą Pana/Pani będzie zaś pozyskiwanie także ofert handlowych wówczas Pan/Pani winien wyrazić odrębną zgodę na powyższy cel przetwarzania danych, zgodnie z treścią oświadczenia, które zamieszczamy na naszej stronie internetowej.

W przypadku potrzeby kontaktu z administratorem w zakresie spraw dotyczących danych osobowych i ich ochrony prosimy o kontakt na adresy podane w klauzuli informacyjnej.  KLAUZULA INFORMACYJNA FORMULARZ ZGODY POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA

FORMULARZ ZGODY POLITYKA PRYWATNOŚCI
CopyRIGHT © JPBC